Warsztaty dla instruktorów

Obowiązujące przepisy Ustawy o kierujących nakładają na instruktorów obowiązek odbywania w każdym roku warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy. Warsztaty dla instruktorów z jednej strony są obowiązkowe, zaś z drugiej powinny stanowić czas na doskonalenie umiejętności i wiedzy instruktora nauki jazdy.

Zajęcia są organizowane przez 3 dni zgodnie z programem zajęć, który został określony w rozporządzeniu. W czasie trwania szkolenia organizowane są zajęcia praktyczne i teoretyczne.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy występują w charakterze kandydatów na kierowców. Instruktor prowadzący warsztaty pełni rolę obserwatora oceniającego sposób przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na kierowców przez uczestników.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach.

Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku.


Program warsztatów (zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Dz.U. 2012 poz. 1019) zawiera następujące zajęcia:

 

Plan warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów

Lp.

Tematyka Zajęć

Liczba godzin

Teoretycznych

Praktycznych

1

Psychologia

1

-

2

Metodyka nauczania

1

-

3

Prawo o ruchu drogowym

1

-

4

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

1

-

5

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

1

-

6

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców

1

-

7

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców

2

-

8

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego

2

-

9

Przeprowadzenie części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym

-

1

10

Przeprowadzenie części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym

-

1

11

Ocena sposobu przeprowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktora

-

2

 

RAZEM:

10

4

WYBIERZ KATEGORIĘkategoria "A"
kategoria "B"
kategoria "C"
kategoria "D"


VMD Script logo