Kurs na Instruktora

O UPRAWNIENIA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY MOŻE SIĘ UBIEGAĆ OSOBA, KTÓRA:

1. Posiada prawo jazdy:

 • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
 • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii.
 
2. Przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.
 
3. Przedstawi orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.
 
4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

WARUNKI UCZESTNICZENIA
 
Dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs kandydatów na instruktorów:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • Kserokopię prawa jazdy,
 • Dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktora, wykładowcę i instruktorów.

 
 
Dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs kandydatów na wykładowców:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Kserokopię świadectwa szkolnego,
 • Dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktora, wykładowcę i instruktorów.

 

ZAKRES SZKOLENIA

Kurs dla kandydatów na instruktorów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne:

 • Część teoretyczna kursu obejmuje następujący zakres zagadnień:
 1. Nauki podstaw techniki jazdy,
 2. Przepisy ruchu drogowego,
 3. Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 4. Problematyki:
 • wypadków drogowych,
 • psychologii transportu,
 • etyki zawodu instruktora,

 

 • Część praktyczna kursu obejmuje zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju szkolenia - prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

 

Więcej informacji zapraszamy do biura Naszego Ośrodka mieszczącego sie:
ul. Mnisza 3
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-87-78
kom. 506-039-642

WYBIERZ KATEGORIĘkategoria "A"
kategoria "B"
kategoria "C"
kategoria "D"


VMD Script logo